» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร (ประจำเดือน)
- ประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 (วันที่ 7 กันยายน 2560) ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 (วันที่ 28 กันยายน 2560) ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ไฟล์แนบ
- ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ไฟล์แนบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.