» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 02 มีนาคม 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ไฟล์แนบ
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์แนบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.