» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


เอกสารดาวน์โหลด
- หนังสือมอบอำนาจ (งานทะเบียนราษฎร) ไฟล์แนบ
- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ ไฟล์แนบ
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไฟล์แนบ
- คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย ไฟล์แนบ
- แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาติ ไฟล์แนบ
- แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง ไฟล์แนบ
- แบบคำขอรับใบอนุญาติ ไฟล์แนบ
- ข.8 ไฟล์แนบ
- ข.7-คำขอใบแทนใบอนุญาต ไฟล์แนบ
- ข.6-คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ไฟล์แนบ
- ข.3-คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ไฟล์แนบ
- ข.2กอ ไฟล์แนบ
- ข.1กองช่าง ไฟล์แนบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.