» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ภาษีบำรุงท้องถิ่น
- ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไฟล์แนบ
- ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไฟล์แนบ
- ประกาศให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง ไปชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ไฟล์แนบ
- ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ไฟล์แนบ
- ประกาศ เรื่องการเสียภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ไฟล์แนบ
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์แนบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.