หน้าหลัก   ติดต่อเทศบาล
  » ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » คู่มือประชาชน
  » บทความน่ารู้
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ลิงค์เชื่อมโยง
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง
----Login Admin----
Username:
Password:
ค่านิยม 12 ประการ (คสช)     1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม     5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย     6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์     7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย     8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่     9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ     10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ     12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
          สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมนับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
         กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น
เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558
08 ต.ค. 2558
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558
05 ต.ค. 2558
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
05 ต.ค. 2558
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558
02 ต.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมทบทวนทักษะการปฎิบัติงานของพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
02 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[06 ต.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายมะจำโรง-แยกคลองชลประทาน(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[29 ก.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[29 ก.ย. 2558 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประกาศสอบ
[25 ก.ย. 2558 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค บริเวณประปาชุมชนมะจำโรง หมู่ 14 ตำบลยุหว่า
ประกาศสอบ
[10 ก.ย. 2558 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันป่าตอง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7

การอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ตลาดนัดกาดสลีบัวตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 382294 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.