หน้าหลัก   ติดต่อเทศบาล
 • หน้าหลัก
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์, พันธกิจ
 • ประชากร
 • โครงสร้างการและการบริหาร
 • ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 • นโยบายผู้บริหารและบทบาทหน้าที่
 • ตราสัญลักษณ์, แผนที่
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภา
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • กองการศึกษา
 
ค่านิยม 12 ประการ (สคช)     1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม     5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย     6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์     7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย     8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่     9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ     10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ     12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
          สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมนับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ
ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
         กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น
เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลสันป่าตอง
   ข่าวเด่น
     ข่าวประชาสัมพันธ์      |     จัดซื้อจัดจ้าง
 
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved. Powered by