หน้าหลัก   ติดต่อเทศบาล
  » ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » คู่มือประชาชน
  » บทความน่ารู้
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ลิงค์เชื่อมโยง
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง

----Login Admin----
Username:
Password:
คำขวัญเทศบาลตำบลสันป่าตอง "มะจำโรงต้นไม้ใหญ่ สูงเด่นเป็นสง่า ศูนย์วิจัยพัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียว กลมเกลียวหน่วยราชการ งานปกครอง ท่องเที่ยวมองโอทอปดี ตลาดสลีบัวตอง"
          สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมนับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
         กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น
เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-1783 ชม
08 ก.พ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 ชุด ควบคุมกล้อง จำนวน 5 ตัว
08 ก.พ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 จุด
08 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559 ปีงบประมาณ 2559
03 ก.พ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
03 ก.พ. 2559
ประกาศโครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-1783 ชม
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[08 ก.พ. 2559 ]
ประกาศโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 ชุด ควบคุมกล้อง จำนวน 5 ตัว
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[08 ก.พ. 2559 ]
ประกาศโครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 จุด
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[08 ก.พ. 2559 ]
ประกาศตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(หลังคาเมทัลชีส) บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสันป่าตอง 5
ราคากลาง
[04 ม.ค. 2559 ]
ประกาศตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(หลังคาเมทัลชีส) บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสันป่าตอง 4
ราคากลาง
[04 ม.ค. 2559 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

เทศบาลตำบลสันป่าตองได้รับจัดสรรเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให้กับครอบครัว นายสุเทพ จาตัน

งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ตลาดนัดกาดสลีบัวตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 382294 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.