หน้าหลัก   ติดต่อเทศบาล
  » ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » คู่มือประชาชน
  » บทความน่ารู้
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ลิงค์เชื่อมโยง
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง

----Login Admin----
Username:
Password:
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 มาลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูั้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
          สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมนับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
         กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น
เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง
24 พ.ย. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง
24 พ.ย. 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558
12 พ.ย. 2558
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านช่างกระดาษ
11 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านช่างกระดาษ
11 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 16 ชุด ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[18 พ.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารผลิตภัณฑ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[13 ต.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[06 ต.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายมะจำโรง-แยกคลองชลประทาน(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[29 ก.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[29 ก.ย. 2558 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

กิจกรรมกรวยปากจีบ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง (วัดร้องสร้าน)

กิจกรรมโคมเวียนเทียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง (วัดร้องสร้าน)

ภาพกิจกรรมการนวดตัวเองและครอบครัว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง

กิจกรรมตัดเย็บกางเกงผ้าถุง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ตลาดนัดกาดสลีบัวตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 382294 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.