หน้าหลัก   ติดต่อเทศบาล
----Login Admin----
Username:
Password:
ค่านิยม 12 ประการ (คสช)     1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม     5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย     6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์     7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย     8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่     9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ     10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ     12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
          สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมนับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
         กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น
เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญพี่น้องร่วมให้กำลังใจ สิบเอก กมล ประเสริฐ นักกีฬาเซปัคตระกร้อ สายเลือดสันป่าตอง
01 ส.ค. 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ที่สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่
01 ส.ค. 2558
ขอเชิญร่วมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 2558
07 ส.ค. 2558
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [01 ก.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [01 ก.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [17 ส.ค. 2558 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

กิจกรรมวันแม่ 2558 เทศบาลตำบลสันป่าตอง ขอแสดงความยินดีแด่แม่ดีเด่นทุกท่าน

ศพค.เทศบาลตำบลสันป่าตอง อบรมโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปัคตระกร้อ ทีมชาติไทย หนุ่มสันป่าตอง

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 382294 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.