» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ลิงค์เชื่อมโยง
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


----Login Admin----
Username:
Password:
คำขวัญเทศบาลตำบลสันป่าตอง มะจำโรงต้นไม้ใหญ่ สูงเด่นเป็นสง่า ศูนย์วิจัยพัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียว กลมเกลียวหน่วยราชการ งานปกครอง ท่องเที่ยวมองโอทอปดี สหลีบัวตอง
          สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่เคารพทุกท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้ใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง กระผมได้บริหารงานพัฒนาตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมนับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
         กระผมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองของเราให้เป็น
เทศบาลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
28 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560
26 เม.ย. 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
19 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
18 เม.ย. 2560
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[26 เม.ย. 2560 ]
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[18 เม.ย. 2560 ]
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าสลีบัวตอง หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[18 เม.ย. 2560 ]
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 ข้างบ้านนางเกศรา หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[27 มี.ค. 2560 ]
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
ประกาศสอบ || ราคากลาง
[08 มี.ค. 2560 ]

  ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โลกใบเล็กของหนู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

  สถานที่ท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลสันป่าตอง

หอศิลป์สันป่าตอง

วัดสันคะยอม

วัดศรีอรุณ

วัดกลางทุ่ง

  เชื่อมต่อข้อมูล ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
- พรบ. พรก.
- กฎกระทรวงระเบียบ
- คำสั่ง สถ.
- มติ ก. อบจ.
- มติ ก. อบต./ เทศบาล
- มติ ก.ท.จ. ก.จ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.