» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบป่าจู้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [06 ธ.ค. 2560 ]
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมะจำโรง-บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) [29 พ.ย. 2560 ]
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมะจำโรง-บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [29 พ.ย. 2560 ]
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมะจำโรง-บ้านพักป่าไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [27 พ.ย. 2560 ]
 
ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [21 พ.ย. 2560 ]
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ เดือน ธันวาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [03 พ.ย. 2560 ]
 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หลังสวนนายณรงค์-นายสุทัศน์ ชุมชนช่างกระดาษ ปมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [21 ส.ค. 2560 ]
 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนหน้าสถานธนานุบาล ชุมชนหลังตลาด หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [21 ส.ค. 2560 ]
 
ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 ถนนอ้อมอำเภอ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [15 ส.ค. 2560 ]
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [24 ก.ค. 2560 ]
 
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [21 ก.ค. 2560 ]
 
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 3) [19 ก.ค. 2560 ]
 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชนทางเข้าหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [19 ก.ค. 2560 ]
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [28 มิ.ย. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนหลังตลาด หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า [21 มิ.ย. 2560 ]
 
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำ คสล.(ท่อเหลี่ยม) บริเวณถนนอ้อมอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [06 มิ.ย. 2560 ]
 
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) [02 มิ.ย. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า [29 พ.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 2) [22 พ.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนมะจำโรง ซอยข้างบ้านเจ๊เป้า หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [22 พ.ค. 2560 ]
 
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อรางระบายน้ำ คสล. (ท่อเหลี่ยม) บริเวณถนนอ้อมอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [11 พ.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [26 เม.ย. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า [18 เม.ย. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าสลีบัวตอง หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า [18 เม.ย. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 ข้างบ้านนางเกศรา หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [27 มี.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย [08 มี.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนน ซอย 2 ตลอดสาย หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [30 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนางมาลี หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [30 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเดิน คสล. ข้างบ้านอาจารย์อุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [30 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนายจำนงค์ มโนจา หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [30 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 4) [26 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังร้านลาบไก่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม [20 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงงานน้ำดื่มโอเคฯ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม [20 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 จุด [19 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1) [17 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1) [17 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 4) [11 ม.ค. 2560 ]
 
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2559 [05 ม.ค. 2560 ]
 

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.