» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
09 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการทื่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อักษร จ
06 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อักษร ข, ค
03 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02 ธ.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2562
28 พ.ย. 2562
ประกาศผลการคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
08 พ.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562
06 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
04 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
01 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ต.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563
18 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง
11 ต.ค. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
08 ต.ค. 2562
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
08 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
02 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
02 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 ก.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
27 ก.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1
26 ก.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1
24 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04 ก.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
04 ก.ย. 2562
รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 สิงหาคม 2562
02 ก.ย. 2562
รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 สิงหาคม 2562
02 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/2563
06 ส.ค. 2562
ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
06 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ส.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
02 ส.ค. 2562
เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 2562
การรับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ
24 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2562
24 ก.ค. 2562
งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
23 ก.ค. 2562
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
19 ก.ค. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตองสนับสนุนการป้องกันการทุจริต เรียกรับเงินและแอบอ้าง
09 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
01 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562)
01 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
13 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือrพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
04 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายกับความตาย
24 พ.ค. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง
15 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
03 พ.ค. 2562
กำหนดการ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
23 เม.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 รายการ
17 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 เม.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562
03 เม.ย. 2562
ตารางการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562
29 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562)
29 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
27 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดการการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
27 มี.ค. 2562
กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
25 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 มี.ค. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตอง รับสมัครจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดลำเหมืองและคูคลอง
20 มี.ค. 2562
ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย (ส.ส.)
20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพอากาศ
15 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)
11 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งราวกันตกข้างลำเหมืองแม่กุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
11 มี.ค. 2562
61 วันไม่เผา
01 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
01 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
27 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยเพิ่มเติม
26 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
22 ก.พ. 2562
การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่
08 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ก.พ. 2562
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
04 ก.พ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562
04 ก.พ. 2562
ช่องทางการส่งคำร้องขอรับบริการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ผ่าน QR Code
15 ม.ค. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2 "
15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562

จำนวนทั้งหมด 88 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.