» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบป่าจู้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
06 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561
06 ธ.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
04 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
10 พ.ย. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
12 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
05 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1
05 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
04 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกันยายน 2560
04 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
27 ก.ย. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2560-2564 )
26 ก.ย. 2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
14 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560
06 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
04 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกรฏาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560
03 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)
02 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auctio
24 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
21 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 3)
19 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชนทางเข้าหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
19 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
14 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ประจำเดือนมิถุนายน 2560)
13 ก.ค. 2560
กำหนดการรณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
12 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
06 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนหลังตลาด หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
21 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ปีงบประะมาณ 2560
08 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำ คสล.(ท่อเหลี่ยม) บริเวณถนนอ้อมอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสัน
06 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
02 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอ
02 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
29 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 2
22 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนมะจำโรง ซอยข้างบ้านเจ๊เป้า หมู
22 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อรางระบายน้ำ คสล. (ท่อเหลี่ยม) บริเวณถนนอ้อมอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
11 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560
03 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
03 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
28 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560
26 เม.ย. 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
19 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
18 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าสลีบัวตอง หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
18 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560
05 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1
04 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1
04 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 งวดที่ 1
03 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
03 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
03 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
03 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560
03 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 ข้างบ้านนางเกศรา หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
27 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
22 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
21 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม)
08 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560
06 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
03 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
01 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
01 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 ปีงบประมาณ 2560
08 ก.พ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
06 ก.พ. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2560
06 ก.พ. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนน ซอย 2 ตลอดสาย หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนางมาลี หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเดิน คสล. ข้างบ้านอาจารย์อุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนายจำนงค์ มโนจา หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า(ครั้งที่ 4)
26 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังร้านลาบไก่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม
20 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงงานน้ำดื่มโอเคฯ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
20 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 จุด
19 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันะ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
19 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
19 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560
19 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)
17 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1)
17 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 4)
11 ม.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตองเกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2560
09 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด
06 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการจัดซื้อกระจกมองโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด
06 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2559
05 ม.ค. 2560

จำนวนทั้งหมด 82 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.