» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

การป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือ EVENT
19 มี.ค. 2563
สถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในการจัดประชุม สัมมนา หรือ EVENT ตลอดจนกิจกรรมงานรื่นเริง ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ควรเลื่อนการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือ EVENT ตลอดจนงานรื่นเริง ออกไปก่อน หากผู้จัดมีเหตุผลอันสมควรที่จำเป็นต้องจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม EVENT หรืองานรื่นเริงต่างๆ ต้องขออนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ในแต่ละกิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้น และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดังนี้
ไฟล์แนบ : คลิก   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.