» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ส่วนที่ 1: สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3: การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันนาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข (2)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (2)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีครุภัณฑ์
ส่วนที่ 4: แนวทางการติดตามและประเมินผล
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2561
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติมฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติมฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.