» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


สาสน์จากประธานสภา

กราบเรียน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเทศบาลตำบลสันป่าตองที่รักและเคารพยิ่งทุกท่าน นับตั้งแต่คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา กระผมและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองอย่างเต็มความสามารถ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ สร้างความสุข ความเจริญ ให้กับพี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองอย่างทั่วถึง

วารสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตองฉบับนี้ เป็นผลจากการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชนร่วมกัน ทุกโครงการต่างได้รับประโยชน์ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างที่สุดตามวัตถุประสงค์

สุดท้ายนี้ กระผมขอส่งความระลึกถึง พร้อมด้วยความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองทุกท่าน และขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป
(นายบุญเกิด ชมพูรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง
วิสัยทัศน์, พันธกิจ
สาสน์จากนายก
สาสน์จากปลัด
สาสน์จากประธานสภา
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.