เทศบาลตำบลสันป่าตอง  มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 ดังนี้
        1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
        3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
        6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
        7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
        8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ  ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
     มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
        1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
        2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
        3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
        4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
        5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
        6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
        7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
        8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
        9. เทศพาณิชย์
    และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 ดังนี้
        1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
        2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
        3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
        4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
        5.การสาธารณูปการ
        6.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
        7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
        8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        9.การจัดการศึกษา
        10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
        11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
        13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        14.การส่งเสริมกีฬา
        15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
        16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น    
        17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
        19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
        20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
        21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
        23.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
        24.การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        25.การผังเมือง
        26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
        27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
        28.การควบคุมอาคาร
        29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
 
เอกสารแนบ
รายละเอียดไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.61 MB ดาวน์โหลด
นายกเทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
สายตรงนายกเทศมนตรี
 095-2389534
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 306
เข้าชม เมื่อวาน 702
เข้าชม เดือนนี้ 8,690
เข้าชม เดือนก่อน 15,148
เข้าชม ปีนี้ 93,463
เข้าชม ปีก่อน 139,237