20210803075253.jpg
20200311123253.jpg
20200311123343.jpg
20200514141722.jpg
20210121145322.jpg
นายกเทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
โครงสร้างการบริหารงาน
เข้าสู่ระบบ
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ

หมายเลข : มท 0816.2/ว2145 , เผยแพร่เมื่อ : 22/09/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หมายเลข : มท 0803.3/ว2114 , เผยแพร่เมื่อ : 20/09/2564

ปฏิทินเทศบาลตำบลสันป่าตอง ดูทั้งหมด