วัดสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
วันที่ 10 มี.ค. 2563 , อ่าน 466 ครั้ง

วัดสันป่าตอง เป็นวัดที่สร้าง พ.ศ.2320 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าตากสินและรัชกาลที่ 1 ของราชวงศ์จักรี ซึ่งขณะนั้นเมืองเชียงใหม่
เป็นประเทศราชของพม่า และอยู่ในสมัยของพระเจ้ากาวิละผู้ครองเมืองเชียงใหม่ เป็นช่วงบ้านเมืองกำลังก่อตั้ง "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง"
วัดสันป่าตอง ตั้งเป็นวัดตามที่เเจ้งในทะเบียนวัดที่จังหวัดส่งมา เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2530 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
 

สันป่าตอง เดิมเป็นเพียงชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นดอน จึงได้ชื่อขึ้นต้นว่า "สัน" ส่วนคำว่า "ป่าตอง"
ได้มาจากป่าต้นตอง ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นจำนวนมากในพื้นที่


วัดสันป่าตอง ตั้งอยู่ เลขที่ 193 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 10 ตารางวา
โฉนดเลขที่ 7413


อาณาเขต  ทิศเหนือ         ประมาณ  57        เมตร  จดถนนสาธารณะประโยชน์
                     ทิศใต้             ประมาณ  58.50   เมตร  จดถนนสาธารณะประโยชน์
                     ทิศตะวันออก    ประมาณ  77       เมตร  จดถนนสาธารณะประโยชน์
                     ทิศตะวันตก      ประมาณ  85       เมตร  จดลำเหมืงสาธารณะประโยชน์


ที่ดินธรณีสงฆ์   จำนวน  3  แปลง  เนื้อที่  2  ไร่  20  ตารางวา  โฉนดเลขที่  7411  โฉนดเลขที่  7412  และโฉนดเลขที่  7414